Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie

 

Nawigacja

Rekrutacja do szkoły Wykaz podręczników Programy nauczania Podstawa programowa dla SP Arkusz klasyfikacji klas I-III Arkusz klasyfikacji klas IV-VI Zestawienie ocen klasy IV-VI uzasadnienie oceny ndst Sprawozdanie z realizacji godzin do dyspozycji dyrektora Sprawozdanie z działalności biblioteki Sprawozdanie z pracy szkolnego koła PCK Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych Sprawozdanie z pracy dydaktyczno-wychowawczej Warunki otrzymania stypendium Wójta Gminy Wierzchlas Dokumenty do stypendium Załączniki do protokołu uczniowie z wyróżnieniem Dni otwarte dla rodziców Oświadczenie o numerze konta do Nagrody Wójta realizacja podstawy programowej Konkursy Wyniki uczniów do protokołu

Dokumenty Szkoły

Arkusz klasyfikacji klas I-III

arkusz_klasyfikacji_kl.I-III-1.doc

 

ARKUSZ KLASYFIKACJI  klas I - III

Rok szkolny /semestr 2013/2014

 

Klasa

 

Liczba uczniów zapisanych

 

Liczba uczniów klasyfikowanych/promowanych

 

Liczba uczniów nieklasyfikowanych
(imię i nazwisko)

 

Frekwencja

Ogólna frekwencja klasy

 

Uczniowie ze 100% frekwencją (imię i nazwisko)

 

 

Uczniowie z najniższą frekwencją (imię i nazwisko, %)

 

 

Wyniki w nauce

 

Uczniowie osiągający najwyższe wyniki
(imię i nazwisko)

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie osiągający najniższe wyniki
(imię i nazwisko uzasadnienie)

 

 

 

 

 

 

Zachowanie

Uczniowie sprawiający problemy wychowawcze (imię i nazwisko- uzasadnienie)

 

Wspomaganie ucznia

Uczniowie posiadający aktualne opinie wydane przed 01. 09 b.r. przez PPP (imię i nazwisko)

 

Uczniowie, którym na podstawie opinii PPP dostosowano formy i metody pracy (imię i nazwisko)

 

Formy wspomagania ucznia (rodzaj zajęć, ilość uczniów)

Koła:

 

Zajęcia wyrównawcze:

 

Zajęcia specjalistyczne:

 

 

Badanie wyników nauczania

 

 

 

 

 

 

     

 

Umiejętności

Uczniowie, którzy opanowali daną umiejętność

Uczniowie wymagający

pomocy

bardzo dobrze

dobrze

słabo

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Czytanie ze zrozumieniem

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo czytania

 

 

 

 

 

 

 

 

Technika czytania głośnego

 

 

 

 

 

 

 

 

Graficzna poprawność pisania

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo pisania

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawność ortograficzna

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisanie twórcze

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodawanie i odejmowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnożenie i dzielenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiejętności praktyczne (mierzenie, ważenie, zegar)

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadania tekstowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Roczna ogólna ocena osiągnięć uczniów:

Osiągnięcia ocenione wyróżniająco

Osiągnięcia ocenione pozytywnie

Osiągnięcia ocenione częściowo pozytywnie

Osiągnięcia ocenione częściowo negatywnie

Osiągnięcia ocenione negatywnie

Liczba uczniów

%

Liczba uczniów

%

Liczba uczniów

%

Liczba uczniów

%

Liczba uczniów

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Udział i sukcesy uczniów w konkursach

Imię i nazwisko ucznia

(klasa)

Nazwa konkursu (zawodów)

Szczebel organizacyjny

(szkolny, gminny, rejonowy, powiatowy, itp.)

Wynik ucznia w konkursie

(udział/miejsce lub wyróżnienie)

Wkład pracy nauczyciela/wkład pracy innych nauczycieli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacja Programu Wychowawczego szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki i zadań wychowawcy klasy

Planowane zadania

Formy realizacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współpraca z rodzicami

Przykłady udanej współpracy

Przykłady podejmowanych działań, które się nie powiodły

 

 

 

 

 

 

11. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

Przykłady działań doskonalących warsztat metodyczny (np. wykorzystanie środków dydaktycznych, wykonanie własnych środków dydaktycznych, korzystanie z technologii informacyjnej podczas zajęć)

Działania mające na celu dbałość o estetykę klasy,/szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Formy doskonalenia ukończone lub kontynuowane w ostatnim roku szkolnym (poza WDN )

Organizator doskonalenia

Nazwa formy doskonalenia

Liczba godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Wnioski do dalszej pracy:

Wnioski dotyczące własnej pracy

Wnioski dotyczące pracy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………………………………..                                                  

podpis nauczyciela