Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wierzchlesie

 

Nawigacja


Dokumenty Szkoły

Arkusz klasyfikacji klas IV-VI

arkusz_klasyfikacji_kl._IV-VI(3).doc

 

Zestawienie wyników klasyfikacji i promocji uczniów klasy   ……

w  roku szkolnego 2013/14

  Wychowawca: ………………………………………………………

1. Liczba uczniów w klasie: ….., w tym ….. dziewczynek i …… chłopców

2. Liczba  uczniów z dysfunkcjami (opis problemu) w klasach lub mając duże problemy  w nauce (bez opinii)

lp

Imię i nazwisko ucznia

Opis problemu

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 3. Klasyfikowanych ……………, promowanych  ………………..

4. Uczniowie bez ocen niedostatecznych - ……….. uczniów

a) Uczniowie z jedną oceną niedostateczną - …….. uczniów

b) Uczniowie z dwiema ocenami niedostatecznymi -……….. uczniów

c) Uczniowie z trzema ocenami niedostatecznymi (i więcej) -………..uczniów

5. Uczniowie bez ocen dostatecznych - ……… uczniów

6. Uczniowie wyróżniający się w nauce (średnia ocen powyżej 4,75  i wyróżniające lub wzorowe zachowanie): 

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Średnia ocen

Ocena z zachowania

Uwagi

 1.

 

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 3.

 

 

 

 

 4.

 

 

 

 

 5.

 

 

 

 

 6.

 

 

 

 

 

 

a)     Średnia ocen klasy ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych:

 b) Średnia klasy z przedmiotów wiodących (j. polski, matematyka, historia, przyroda, j.angielski)

przedmiot

j.polski

matematyka

historia

przyroda

j.angielski

łacznie

średnia

 

 

 

 

 

 

 

7. Statystyczne wyniki nauczania klasy:

Liczba uczniów z ocenami niedostatecznymi

% klasy

Liczba uczniów o średniej ocen  4,75

% klasy

Liczba uczniów z ocenami celującymi

%klasy

Frekwencja za 4 m-ce

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

8. Uczniowie z ocenami niedostatecznymi:      

  a/ z jedna oceną niedostateczną:

Lp.

Nazwisko, imię ucznia

Przedmiot/uzasadnienie nauczyciela wystawiającego ocenę/

1.

 

Zał. nr  …..

2.

 

Zał. nr  …..

3.

 

Zał. nr  …..

 

b/ z dwiema i więcej ocenami niedostatecznymi:

Lp.

Nazwisko, imię ucznia

Przedmioty nauczania/uzasadnienie ocen niedostatecznych

 1.

 

Zał.nr ….

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 

9. Zestawienie ocen z zachowania:

klasa

IV-18ucz.

V- 19ucz

VI-15ucz

liczba

%

liczba

%

. liczba

%

wzorowe

 

 

 

 

 

 

b. dobre

 

 

 

 

 

 

dobre

 

 

 

 

 

 

poprawne

 

 

 

 

 

 

nieodpowiednie

 

 

 

 

 

 

naganne

 

 

 

 

 

 

 

10. Średnia frekwencja :  ………………….

11. Godziny opuszczone:

a/ najmniej godzin opuścili (0 do 5-6h –jeden dzień) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b/ najwięcej godzin opuścili (ilość, przyczyna)

Lp

Nazwisko, imię ucznia

Liczba godz. opuszcz. w I sem.

Liczba godz. nieusprawiedliwionych

Przyczyny nieobecności, nieusprawiedliwionych godz.

  1.

 

 

 

 

 

 2.

 

 

 

 

 

 

Wierzchlas, dn. …………………………….                                   Podpis nauczyciela:…………………